Sunday, 24 June 2012

Gara Hku Di Na?

Lai wa sai bat hta, Yangon Jinghpaw Hkalup Hpung Nawku Jawng de 6 ning a shawng na lang sa du kabye da sai. Masha ram ram law ai zawn shangwi shapyaw ai mung kraw she ganan nga ai. Nawku sa ai shawa masha ni hpe yu jahproi dat yang shawng de nhkrum nmu yu ai ni she law mat sai.


Grau myit shang sha shara gaw mungga htawn ai lam rai nga ai. Shawoi na zawn Mungga ga baw shaw madun tawn nna htawn tsun nga ma ai. Ndai bat hta gaw UN kaw nna masat ai World Environment Day rai malu ai. Dai majaw, English hku nna Green Economy: Does it include You? Ngu ai hpe Jinghpaw hku Atsit nsam sut lu nga mai lam: Nang mung lawm ai kun? Ngu nna ga byan da ma ai.

Ngai hku nna ndai ga byan ai hpe nau nra sharawng nngai. Green ngu shagu Atsit nre ngu ai lam re. Green Economy, Green Energy ngu ai ga gaw 21st century hta tsun lang ai ga si ni re. Ndai kaw Green ngu ai gaw tsit ai nsam nre. Green gaw san seng ai, maza mala n shabyin ai, makau grup yin hpe n jahten nhkra nna dingman san seng ai hku shinggyim masha hpe mung jam jau njaw ai sak hkrung lam (or) hpaga yumga lam, Energy ni hte sak hkrung nga pra ra saga ai ngu ai lam rai nga ai.
English hku ka da ai hpe ga byan ai shaloi ga hkum hpe byan ai hta tsun mayu ai hpe byan shadan dan na grau htap htuk nhten! Dai hte maren, Chyum laika hpe byan ai shaloi mung, jaw jaw byan ra nga ai. Yesu tsun ai ga hpe directly ading tawk byan ai shaloi gaw lachyum amyu mi, Shi tsun mayu ai hpe gawn dan ai shaloi gaw amyu mi rai nga ai. Nang gara hku byan ai hpe myit dik na nta?No comments:

Post a Comment